Profilaktyka zdrowia krakow

ATEX jest faktem prawnym Unii Europejskiej, regulującym wymagania zabezpieczenia i kontrole zdrowia, jakie musi dokonać wszystek produkt przeznaczony do działalności w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Najnowsza informacja, po pracach ujednolicających istniejących już norm ATEX 2014/34/UE zacznie obowiązywać od 20 kwietnia 2016 r., wszystek wynik będzie musiał być następujące oznaczenia:

1. oznaczenie CE, 2. numer identyfikacyjny jednostki, która wydała certyfikat, 3. symbol wykonania przeciwwybuchowego, 4. grupa wybuchowości, 5. kategoria urządzenia, 6. rodzaj ochrony przeciwwybuchowej, 7. podgrupa wybuchowości, 8. klasa temperatur. Wszystkie urządzenia wymagają być założone tak, aby podczas pracy nie stwarzały zagrożenia. Wystawienie certyfikatu przez osoby upoważnione (np. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. Gliwice) zobowiązuje się z innymi procedurami: 1. badanie typu WE - narzeka na planie potwierdzenie, że danie spełnia pewne wymagania dyrektywy, 2. zapewnienie jakości produkcji - procedura zatwierdzająca system jakości, umożliwiająca oznakowanie wyrobu znakiem CE i wystawienie deklaracji zgodności, 3. weryfikacja wyrobu - procedura pytań i prób każdego wytworzonego wyniku w planu ustalenia współprac z informacją, 4. zapewnienie jakości wyrobu - procedura ustalająca stosowany system jakości obejmujący kontrolę końcową i badania wyrobów, 5. zgodność z klientem - procedura do zrealizowania koniecznych badań każdego produkowanego egzemplarza przez producenta, w punkcie zapewnienia jego zgodności z pracownikiem opisanym w certyfikacie badania typu WE i wymaganiami opisanymi w dyrektywie, 6. wewnętrzna kontrola produkcji - procedura sporządzania dokumentacji technicznej urządzeń, dokumenty należy przechowywać przez okres 10 lat od wyprodukowania ostatniego egzemplarza, 7. przekazanie dokumentacji technicznej do jednostki notyfikowanej w celu przechowania, dokumentacja powinna mieć opis ogólny, projekt, rysunki, schematy, opisy, wykaz norm, wyniki badan i obliczeń, deklarację zgodności, 8.weryfikacja produkcji jednostkowej.